© Webmaster Richardt Rolsted  2388 9412

www.richardt.3390hundested.dk

3390Hundested.

Hundested ligger med sin attraktive havn på spidsen af Halsnæs. Sammen med Frederiksværk udgør de Halsnæs Kommune.
Læs tidligereartikler
om Arktisk Venter

Udvikling af Hundested

Om Millionkunst

Om Hundested Kro

Byen skal hænge sammen

Lappeløsninger

Arktisk Center

Halsnæs vission 2030

Om udviklingen

Fejl i avis overskrift

Belægningen
på Skansevej

Hundested
rykker mod vest

Hundested gennem 50 år

Tillykke til ALDI

Ansvaret for udvikling

Hvad med fornuften?


Udvikling / Afvikling

Løftebrud eller
manglende mod.

Hvad med rettidig omtanke.

Nej til byggeplanerne på Nordmolen

Velkommen til 3390hundested, til siden der fortæller om hvad der sker, eller ikke sker, i Hundested by af generel karakter.

Det vil sige alt det som vedrører Halsnæs Kommune og Hundested Havn I/S.


Hundested.Info blev oprindelig til for at fortælle om Hundested og omegns, historie og arrangementer og oplyse om de enkelte virksomheder/forretninger og deres adresser.

Der vil fortsat blive, omtalt almene forhold omkring arrangementer, og adresser på byens virksomheder/handlende,
såvel som andre praktiske oplysninger, det vil fremover blot ske via visithundested.dk


Jeg har også skrevet om generelle forhold, som f.eks., byggeri i havnen, Arktisk center og om hvad der burde gøres i byen for at få en mere sammenhængende by, emner som ikke hører ind under formålet med visithundested.dk.

Min mening/kommentar til hvad der sker, eller ikke sker i Halsnæs kommune og Hundested Havn,

kan fremover læses her på 3390hundested.dk  

Hvis du har en kommentarer du velkommen til at skrive til mig på info@visithundested.dk

Oplysninger om Hundested, som adresser på virksomheder/forretninger samt om arrangementer findes stadig på visithundested.dk

Om Hundested Kro

I Halsnæs Avis uge 46 kan man læse ”Strid om anneks kan lukke Hundested kro & hotel”.

Den nye ejer udtaler i den forbindelse ”Børge Larsen og den resterende bestyrelse har gjort et kæmpe arbejde. Respekt for det. Men magten er steget dem til hovedet, og de tager beslutninger for egen vindings skyld”. Det er jo noget af en bombastisk udtalelse men dejligt befriende, at der kommer en der tør tale ”magthaverne imod” læs Hundested Havn I/S.
Den samme tildens er jo tidligere demonstreret i forbindelse med planerne om havnebyggeriet.


Striden skyldes at havnen mener den tidligere ejer har forbrudt sig mod lejekontrakten, fordi han har lejet ud til faste beboere. Det fremgår også, at det er tale om borgere som kommunen skulle genhuse. Der er blevet aftalt et møde om sagen den 20. november.


I Halsnæs Avis uge 48 , kan man så læse, at der ikke kom nogen afklaring på mødet den 20. november, og man kan læse, ”at havnens ledelse mener kroen har benyttet annekset til privat langtidsudlejning, hvilket havneledelsen blev opmærksom på i forbindelse med den nylige overdragelse fra tidligere til de nye ejere”. Havneledelsen tilbød dog på mødet, at de ville genoptage lejeaftalen, hvis de nye ejere ophører med at bruge annekset til helårsbeboelse. Man sender altså blot aben videre.


Hundested er en lille by og ingen med blot lidt føling med havnen kan påstå, at man ikke vidste hvordan forholdene var i annekset i den gamle kroejers tid, og da slet ikke havneledelsen.
Det havde derfor unægtelig været mere ærligt, at gøre opmærksom på forholdene inden den nye ejer skrev under på købet af kroen.

Problemet er snarere, at man har set igennem fingre med forholdene, men nu hvor der er kommet ny ejer er man nødt til at få tingene på plads. Det er sådan set legalt nok, men det fritager ikke havnen for at gøre hvad den kan for, at finde en løsning på et forhold den har kendt til men blot har undladt at gøre noget ved. De nye ejere af kroen er jo helt sagesløse i den sag, og fortjener derfor en ordentlig behandling.


I det omfang at kommunen har været indblandet i at sætte lejere ind i annekset, har de også et ansvar for at løse problemet, kommunen kan i hvert fald ikke påberåbe sig den ikke vidste, at der ifølge lokalplanen ikke må være fast beboelse på havnens område.

Kan Hundested udvikles alene ved lappeløsninger og privatinitiativ.

De private initiativer i Hundested som ildsjæle står bag kan ikke vurderes højt nok, men er det rimeligt at kommunen læner sig op af dem og blot foretager lappeløsninger.
Nu vil jeg ikke påstå, at Hundested generelt skulle være forsømt, en tanke som nemt kunne opstå når man ser på udviklingen i Frederiksværk med den nye indretning omkring kanalen, etableringen af et Ungdoms og Kulturhus på krudtværket og istandsættelse af Stations pladsen mm.

En kendsgerning er det imidlertid, at bortset fra havnen og de private initiativer der sker i byen, så er det ret beskedent hvad kommunen foretager sig i Hundested af afgørende ting, nogle ret beskedne kosmetiske tiltag, som kun har meget ringe effekt er hvad det er blevet til.
I Halsnæs Avis uge 4. kan man igen læse om flere penge til forskønnelse af Hundested, heriblandt penge til et kunstværk, igen med begrundelsen, at man skal binde by og havn sammen.


Der er ikke tvivl om at man mener det godt nok, men der er jo kun tale om flere lapperier på et alvorligt problem som kun kan løses hvis man for alvor begynder at tænke konstruktivt, tager skeen i den anden hånd og får gjort noget effektivt for at udvikle Hundested.

Aktiviteterne i havnen har betydet alt for Hundested, men samtidig er der også sket det at byen er blevet hægtet af, den er blevet skæv, en udvikling der forstærkes hvis der også bliver bygget boliger i havnen.


Jeg har allerede skrevet om, og skitseret, hvordan man kunne få gavn af sporarealet ved Hundested station, men folk der har mere forstand på den slags ting, kan sikkert komme med mange gode forslag til en effektiv måde at anvende arealet på, til gavn for Hundested.

Det var dog nok mere i tråd med en naturlig udvikling af Hundested by, hvis man i havnen først og fremmest koncentrerede sig om erhvervshavnen, og dernæst støttede udviklingen af kulturhavnen hvor det omtalte Arktisk oplevelsescenter ville passe helt naturligt ind.
I det omfang der er brug for boliger ville baneterrænet være det oplagte sted, især hvis man mener det alvorligt med, at man vil gøre noget for Hundested by.


Etableringen af naturpark Kongernes Nordsjælland er noget der kan komme til betyde rigtig meget for den enkelte by/kommune, selvfølgelig også for Hundested, men kun hvis byen også har noget specielt, noget attraktivt at byde på, og ikke blot det samme som andre byer kan tilbyde.


Det er nødvendigt at man indser, at det uudnyttede baneterræn er fuldstændig spild af plads og en hæmsko for, at der kan ske nogen form for effektiv og gavnlig udvikling i Hundested.

Der tales hele tiden om at Hundested Havn og Hundested by, skal hænge bedre sammen.

Der bliver lavet anlæg med hhv. træer og lys og der bliver etableret en speciel belysning af Gubben torvet, ligesom skulpturen ”Spant” i træ og lyssætning er forsøg på at løse opgaven.

Nu vil man så, ifølge Halsnæs Avis, forsøge med et Mobilspil  at gøre noget ved problemet!!

Det manglende sammenhæng mellem Havn og By er et problem, derfor er det uforståeligt at man ikke tager byens opdeling alvorligt i stedet for alle disse lappeløsninger, der er brug for drastiske ændringer.


Der skal naturligvis være plads til toget og hvad der heraf følger, men hvem siger at den plads som banen tidligere brugte til både servicering af togene og til det gods der i sin tid blev transporteret med tog, nu blot skal ligge ubrugt hen når der kunne være meget andet nyttigt, og pænere, på arealet.

Det var også helt naturligt i fordums dag, da der var færge til Grenå  og virksomheder i havnen der havde brug for togtransport, at der var togspor til havnen. Men at have spor på tværs af tre veje for at toget kan hente og bringe, under en håndfuld passagerer i snit, fra/til Rørvigfærgen, er som at skyde gråspurve med kanoner og lignende findes garanteret ikke andre steder i hele landet.    


Hvis man ville tage opgaven med at binde Havn og By sammen seriøst, skulle man finde ud af hvor meget plads banen har brug for ved stations-pladsen, hvilket sikkert vil være under det halve, og så inddrage det overskydende til bebyggelse og p-pladser.

Det ville bl.a. betyde, at besøgende til by og Havn kunne parkere der og gå gennem byen og ned til havnen og omvendt, samtidig med at man kunne åbne op for den østlige del af byen og dermed give lettere adgang til byen.

I Frederiksværk har man fundet ud af at omlægge stationspladsen og pakhusarealet, så det er blevet både pænt og funktionelt, hvorfor så ikke gøre noget lignende i Hundested.


Tog man så skridtet fuldt ud og fjernede togforbindelsen til havnen kunne man få en langt smidigere trafik i byen, for såvel beboere som turister og det ville give mere plads i havnen.

Succesen i Havnen skyldes i høj grad ildsjæles store indsats, og det skal også nok lykkes for dem at få bygget boliger, i en mere moderat form, på nordkajen.
Andre ildsjæle forsøger at få den gamle biograf i gang igen, og atter andre ildsjæle arbejder hårdt på, at Kivioq, Knud Rasmussens ekspeditionsskib, kan komme til at ligge i Hundested. Det ser ud til, at der er rigtig gode chancer for at det vil lykkes for dem.

Til gengæld må man nok regne med, at projekt Arktisk Oplevelsescenter, som kommunen så positivt på, lider samme skæbne som de tidligere planer om et Thulecenter på den gamle motorfabrik, og som tanken om at omdanne Hørups hus til Museum gjorde, og som planerne om en Handikap Idræts Højskole også gjorde for mange år siden, der er planer nok men mangler til gengæld viljen.  


Nu skal der bruges 1. million på kunst i Hundested by.

Om den million er givet godt eller dårligt ud vil tiden vise, men om man så opsatte 3 kunstværker til hver en million eller mere, vil det ikke gavne ret meget på at få by og havn til at hænge bedre sammen.

Noget der vil ændre byen radikalt er, at man får ryddet op i det areal der ligger øst for Nørregade, nemlig hele det store sporareal der ikke alene ser forfærdelig ud, men er en skamplet for byen, og som for størstedelens vedkommende overhovedet ikke er nødvendig til den togdrift der reelt er behov for.

Jeg har ikke noget imod at man foretager nogle tiltag der forskønner byen, inklusive at man bruger penge på kunst.  
Jeg har derimod noget imod, at man bruger penge på at forskønne byen ud fra den teori, at man derved får by og havn knyttet bedre sammen, medens man undlader at anvende en eneste krone på at finde ud af hvad der kan gøres ved byens bagside (baggård), som virkelig kunne forandre byen.

For folk med forstand på byudvikling burde det være en spændende udfordring, at få udarbejdet en plan for banearealet der også kunne gøre bagsiden af byen mere attraktiv, hvilket ville gavne mere end nok så mange kunstværker og lyssætninger i byen. Det er en radikal forandring der kan gøre byen mere spændende der er brug for.
Lappeløsninger

Byen skal hænge sammen.

   Arktisk center.


Mødet den 25. januar om foreningen ”KIVIOQs VENNER Hundested”, var ikke blot et godt møde med positiv stemning, der var også troen på at projektet med at få Knud Rasmussens ekspeditionsskib KIVOQ til Hundested vil lykkes.
Det var også et godt møde fordi det fra flere sider fremgik, at tanken/planerne om et Arktisk Center ikke var død, man kunne også her spore tro og optimisme.


Jeg ved godt, at nogle er skeptiske over for tanken om et Arktisk Center, men en gennemførelse af projektet kan være det, der for alvor kan ændre Hundested til at blive en helhed, og ikke blot være en by der, på grund af havnen, lever nogenlunde om sommeren og ellers sover tornerosesøvn om vinteren.

Det er lidt trættende hele tiden at høre om lappeløsninger der skal binde by og havn sammen, når det i bedste fald kun kommer til at gavne i sommersæsonen.
Der SKAL noget helt andet til for at Hundested kan blive en enhed, der skal tænkes Hundested som en enhed, og ikke blot en havn og en by i baggrunden.


Hidtil har al udvikling drejet sig om havnen, havnen og atter havnen, hvilket har resulteret i den situation vi har i dag. Til gengæld er det også sådan, at havde vi ikke haft havnen, kunne Hundested i dag have været en spøgelsesby i det nok så omtalte udkants Danmark.


Så længe krydstogtskibene anløber havnen vil det, specielt om sommeren, gavne Hundested .
Hvis der ikke gøres noget effektivt og permanent, som f.eks. at bygge et Arktisk Center, som vil gavne Hundested hele året, må man fortsat leve i fortiden og nøjes med hvad der kan blive ud af havnens succes.


Når Havnens ledelse får ros for dens arbejde, så må den også kunne tåle kritik, for eksempel af den måde den håndterede sine egne bolig planer i havnen på, hvor man mente det var OK at overbebygge arealet, uden at taget højde for et evt. kommende Arktisk Center, ja man afviste totalt at drøfte spørgsmålet før egne planer var på plads.
Ligeledes tjente det heller ikke havnen til ære, at den påstod den ikke havde kendt til lejeforholdene i Hundested Kro’s anneks, når sandheden er, at alle der kender noget til havnen, også kender til forholdene på annekset.


Ud fra devisen, at hvad der er godt for havnen, er også godt for byen, har havnen høstet megen ros.
Helt godt er det imidlertid ikke, når der hele tiden tales om at binde by og havn bedre sammen, så derfor må der tænkes i helhedsløsninger for Hundested og ikke kun løsninger for havnen.


Havnen kunne jo starte med at tilkendegive, at den støtter et Arktisk Center og er villig til at gå ind i en drøftelse af placeringen, samtidig med, at man er villig til at reducere omfanget af eget boligprojekt.

Det kunne måske få politikerne på banen igen, ja de var vel nærmest nødt til det, så planerne om et Arktisk Center ikke blot bliver til endnu et projekt i Hundested der aldrig blev til noget.

Den 6.2.2018

Halsnæs Vision 2030.


For at der kan være en plan over fremtidsvisioner, må man have nogle visioner.

Læser man ovenstående plan så er det ærlig talt svært, at få øje på reelle visioner for fremtiden, planen bestå hovedsageligt af en lang opremsning af hvordan Halsnæs er, men ingen konkrete visioner for fremtiden.

Det mest visionære i planen er: I 2030 har Halsnæs en rigdom på oplevelser hele året, så der altid er sæson for gode aktiviteter”.

Men hvis man læser videre i planen, så ser man at det er:
Det rå, vandet, kultur og lokale kræfter der fremhæves som det bærende, det er selvfølgelig godt nok, men det er blot alt det der allerede har bragt Halsnæs frem til det, kommunen er i dag, der er ikke noget nyt i det.


Der står også: ”Vi vil sætte Halsnæs på landkortet”: God ide, men hvordan? Det eneste der hidtil har bragt Halsnæs på landkortet er, at Hundested både i 2018 og 2019 får krydstogtskibe til byen, og hvem har æren for det, det har Hundested Havn, ikke Halsnæs Kommune.  

Herefter fortsætte ordstrømmen om fortræffelighederne og om alle de kendte kvaliteter, men der er ikke ét konkret forslag til hvordan Halsnæs skal blive interessant om vinteren, bortset fra hvad den allerede er for folk der nyder den natur vi har, og altid har haft.


Jeg har nævnt det før, at der har været planer om en Handicap Idrætshøjskole, et Thule Center, og senest er der planer om et Arktisk Center, alt sammen noget der kunne have, og kan komme til, at gavne Halsnæs hele året, men hertil rækker visionerne åbenbart ikke.


Hvis Hundested Havn, som er de eneste der hidtil har gjort noget for at Hundested ikke i dag er en spøgelsesby, også ville gå positivt ind i opgaven for at skabe grobund for et Arktisk Center, ved bl.a. at gå positivt ind i hvor og hvordan et sådant Center kunne indgå i egne byggeplaner, så var vi godt på vej til at gøre noget gavnligt og visionært for hele Halsnæs.  

Om udviklingen.


I Halsnæs Avis uge 16 er der et læserbrev fra Lisbet Møller der fortæller hvorfor Enhedslisten stemte imod en udvidelse af Aldi på Hundested havn. Begrundelsen var bl.a., ”at havnen ikke skal være et område for supermarkeder. Det autentiske miljø skal bevares, det skal være et område, hvor man har lyst til at komme. Ingen vil vel påstå, at et stort, lysende, blåt A matcher en havnestemning.”


For en gang skyld er jeg enig med Enhedslisten, at Aldi ligger der i dag i de gamle havnebygninger, er én sag, noget helt andet er en stor markant Aldi bygning.
Byens forretninger har det svært nok uden yderligere konkurrence, vi kan jo blot se på en anden artikel i avisen, hvor Maler Wagn Johansen meddeler at hans og konens farvehandel efter 50 års drift, lukker.     

Wagn udtaler, at det er blevet sværere og sværere at drive butik og, at farvehandlere er en uddøende rase.

Det er desværre ikke kun farvehandlere, men mange af de gamle specialbutikker der er uddøende, og årsagen er os forbrugeres egen skyld. Når vi i f.eks. handler i byggemarkeder, lavpris, og ’gør det selv’ forretninger og ikke mindst køber billig maling og malertilbehør i Aldi, så har vi selv været med til at lukke en specialbutik.


Når Aldi skal udvide, må der skaffes andre bade og toiletforhold til sejlerne. Det er så sket i den nye bygning ”Propellen”, en bygning som er passet fint ind i området, men som også har fjernet noget af det ”rå og autentisk”, ligesom en ny Aldi butik vil gøre.
Sagen med Aldi på havnen er en kendsgerning, men jeg syntes man fremover bør tænke over hvad man siger som ”Rå og autentisk” og hvordan man så handler.

Hvis havnen så får gennemført en bebyggelse af Nordmolen med beboelse, og specielt hvis det bliver nogenlunde som de oprindelige planer, så kan havnen god se sig om efter et nyt slogan til erstatning af det nuværende ”Rå og autentisk.”


Heldigvis er der også den positive historie i avisen, at Glassmedjen kan fejre ti år jubilæum på Hundested havn. Det er der en rigtig god grund til at ønske tillykke med, ja man kan også sige tillykke til Hundested, at Backhaus-Brown valgte at flytte fra Kregme til Hundested.

Ud over at der har været en fantastisk udvikling for glassmedjen, har det været en gevinst for havnen, ikke mindst efter de sidste års samarbejde med Egeværk, hvor deres vikingeskibe har været på udstilling flere steder i verden, hvilket kan sidestilles med den omtale Hundested har fået på grund af Krydstogtskibene.  

Fejl i avis overskrift.


I Halsvæs Avis den 29. maj står der: ”Beijing så på byudvikling i Hundested”.


Der er ingen by-udvikling i Hundested, tværtimod, og det delegationen fik at se var kun havneudvikling, helt i tråd med hvad der var formålet hvor der står, citat: ”Formålet var at høre, hvordan Halsnæs Kommune og Hundested Havn har samarbejdet om at udvikle havneområdet fra fortrinsvis at huse fiskeindustri til nu også at være et spændende kulturområde med nye muligheder og vækst med samtidig respekt for de eksisterende rammer”


Artiklen omhandler da også kun om havnen, hvilket er helt naturligt, for man kan ikke fremvise ét eneste eksempel på udvikling af byen inden for de sidste ti år.


For ti år siden havde man helhedsplanen fra 2008, heri var et forslag om at lave en bro fra Parallelvej og over til stationsarealet, det beviser at man godt var klar over at der burde gøres noget.

Intet er dog sket, og banearealet er fyldt op med gamle vogne dækket til med reklamepresenninger, og ukrudtet får lov at vokse, hvilket betyder at et areal svarende til halvdelen af den nordlige Hundested by ikke bliver anvendt til noget fornuftigt men kun skæmmer byen.
Her kunne der foretages en fornyelse og udvikling af Hundested, hvis man virkelig ville gøre noget konstruktivt, i stedet for de hidtidige lappeløsninger, som mere ligner udslag af dårlig samvittighed.  


Man kan selvfølgelig sige, Hundested er såvel havn som by, men når man taler om udvikling, gælder det kun havnen, selve byen ser ud som den er under afvikling.


Belægningen på Skansevej.


For en del år siden blev Skansevej renoveret, fortovene lagt om, og der blev sat nye kantsten.

Desværre skulle det vise sig, at en del af kantstenene måtte udskiftes, hvilket betød at asfalten mange steder langs fortovet blev brudt op for at udskiftningen kunne lade sig gøre. Det betød så at der efter reparationen var en revne i vejen langes fortovene, som man ikke gjorde noget ved.

Havde man dengang lagt et afsluttende slidlag på hele vejen, eller taget Skansevej med da man lage ny asfalt på Spodsbjergvej, havde den meget elendige belægning af

 været overflødig.
Bedre er det ikke blevet, efter at det viste sig at den form for vejbelægning ikke kunne tåle de ekstremt høje varmegrader vi har haft, hvorfor der måtte repareres, med det derefter endnu dårligere resultat.

Skansevej er ikke bare en tilfældig bivej, den fører igennem bybebyggelse, derefter til p-pladsen ved badestrand og toilet, derfra til
p-pladsen ved skansen og slutter ved p-pladsen for Knud Rasmussens hus.

Desværre er det endnu et eksempel på, at man ikke tager Hundested bys’ problemer alvorligt, når bare det går godt i havnen så er der åbenbart ingen grund til at gøre noget for resten af Byen.

Hundested rykker mod vest.Lige siden Hundested opstod som by har Nørregade, som den eneste gade i byen, været både hovedgade og handelsgade.
Hovedgade vil den teknisk set fortsat være, men dens status som handelsgade må den nok vinke farvel til, nu er det Kajgaden, Nordre Beddingsvej og Havnegade mf. der tager over, en tildens der vil fortsætte.
Det syntes at være en uundgåelig kendsgerning, at Nørregades dage som primær handelsgade er talte.


Og hvad så?
Ja som borger i byen kan man være godt tilfreds med, at der ud over den dejlige natur med frisk luft og strand samt Knud Rasmussens hus, også er et havneområde der lokker folk til Hundested.

Men hvad med Nørregades tilbageværende handlende, de kan næppe være tilfredse?

Supermarkedet og de to lavprisbutikker klarer sig nok, og forretninger som ejendomsmæglere, frisører, træningscentre og genbrugsbutikker kan nok også klare sig. Men hvad med de få special butikker der er tilbage efter at to netop er lukkede, samt cafeer og restauranter, er de, og kan de, være tilfredse?  

Man har talt så meget om, og lavet tiltag, for at binde by og havn tættere sammen, det er hidtil kun været i småtingsafdelingen, og uden nytænkning og en ikke ubetydelig investering, er det en dødfødt idé.

Den ene butik efter den anden lukker i Nørregade, og vil fortsat gøre det, bl.a. på grund af, at dem der har et ansvar for den situation, mangler vilje, fantasi eller mod, bl.a. i byrådet, til i det mindste, at komme med forslag til nyudvikling af byen.


Det var en stor dag da jernbanen i 1916 kom til Hundested, og det er fortsat et gode at toget kører til og fra Hundested station, men det er ikke rimeligt at banen den dag i dag, med de ændringer der er sket, stadig beslaglægger et areal svarende til hele bymidten, dvs. hele Nørregade arealet mellem Nordre Beddingsvej og Sydhavnsvej.
Lægger man så dertil, at toget kører en tur igennem den halve by for at bringe mindre end en håndfuld passagerer til og fra Rørvigfærgen, og at det generer trafikken ved de tre overkørsler, ja så må de fleste kunne se at det er galimatias.
Det er i hvert fald en service der udføres for de ganske få passagerer, som ikke står i noget rimeligt forhold til omkostninger og ulemper, og som kunne løses på anden vis.


Ud over at banearealet, med de rette ideer, kunne anvendes til at udvikling af Hundested, så er det som det ser ud i dag, en skamplet på byen og udgør en opsplitning af byen der ikke længere er nogen grund til.

Hver gang jeg går forbi Hundested station og det tilhørende sporareal, bliver jeg altså harm over at byens borgere skal finde sig i det syn.

Prøv en gang at se på nedenstående fotos, til venstre ser man sporarealet fra enden af perronen.

Til højre ses arealet fra lige før sporet til havnen. Arealet efter overkørslen er efter min bedste mening ikke nødvendig for banen, og burde inddrages af Kommunen til noget fornuftigt, eventuelt som jeg har foreslået til P-plads og beboelse.

Se nærmere på billederne ved at klikke på dem, og døm så selv om der er nogen rimelighed i at byens borgere skal blive ved med at se på de gamle udrangerede togvogne, svellebunker og masser af ukrudt, samtidig med at arealet deler byen i to.

Lige siden jeg fra 1976 begyndte at tage del i aktiviteterne i Hundested, har jeg på forskellig vis givet min mening til kende, dels med læserbreve dels med vers hvor jeg har kommenteret hvad der skete i Hundested.


Jeg har bl.a. skrevet om havnens planer om et byggeri på havnen, som både indeholdt en bygning på 22 m. med en overbebyggelse på hele 60%.


Jeg har senest skrevet et læserbrev om den mangel på vilje der er til at gøre noget for, at få hele Hundested til at hænge sammen, ikke blot by og havn, men hele byen, samtidig med at det vil give muligheder for både at bygge boliger og skaffe parkeringspladser.
Læs mere herom.

Læst af 105 personer på 1½ måned
som også læste 46 andre indlæg.

Hundested gennem 50 år.


Jeg flyttede for 50 år siden, sammen med min kone og vores to børn, til Hundested, nærmere betegnet til Nødebohuse, hvor man netop havde fået vejforbindelse direkte til byen, så man ikke længere skulle køre over Torup for at komme til Hundested.


Vi flyttede ikke til Hundested fordi vi syntes byen var spændende, tværtimod, når man kom fra Herlev, var man vant til at der skete noget hele tiden. Vi flyttede til Nødebohuse fordi vi mente, at vi havde fundet en spændende bolig som kunne opfylde nogle drømme vi havde, bl.a. at vi kunne bo to familier sammen.


Da det ikke gik som vi håbede, flyttede vi ind til Hundested by, og i dag kunne vi ikke drømme om at flytte fra byen, selv om man i dag må køre til Frederiksværk eller Hillerød, for at få mange af de ting man skal bruge ud over dagligvarer.   

Der er sket rigtig meget i Hundested i de 50 år, hvilket der er flere der har skrevet om. Jeg vil blot, så kort som muligt, skrive om min opfattelse af Hundested dengang og i dag.

Hundesteds udvikling kan i hovedsagen tilskrives jernbanens forlængelse til byen i 1916 og oprettelse af færgefor­bindelsen til Grenå i 1934. Dertil kommer fiskeriet, som havde gjort havnen til Sjællands største fiskerihavn. Det var i store træk status i 1968 da vi flyttede til Hundested.

Dengang var der et utal af forretninger i byen, i flæng kan nævnes omkring 10 købmænd flere bagere, kiosker, slagtere, tøjbutikker, 2 skotøjsforretninger, banker, herre og damefrisører. En boghandel, radioforretning, Brugs, Irma, sportsforretning, cykelforretning, ja fortsæt selv listen, for den var lang.

I dag er der én slagter, et par tøjforretninger og genbrugsbutikker, fire discountbutikker og et supermarked, nogle Pizzeriaer, Caféer og ejendomsmæglere mm, men væk er livet og hyggen i byen.
Hvis ikke byen havde havnen, ville det se sørgeligt ud, og kun få ville finde på at besøge Hundested.  

Som mange andre var jeg bekymret for fremtiden da færgen til Grenå lukkede. Hundested kommune forsøgte også at gøre noget ved situationen ved at gå ind i et ny færgeprojekt, som dog var dømt til fiasko.
Med det resultat er det måske ikke så mærkeligt at man ikke gik mere helhjertet ind i projektet med at få etableret et Thulecenter på den gamle motorfabriks grund.


Måske var kommunesammenlægningerne i 2007 en god ide, men jeg syntes stadig vi mangler at se virkelig positive resultater, specielt at man bedre kan håndtere større projekter.
Der burde være sket noget med banearealet efter at godstransporten blev opgivet i 2006, det er ikke rimeligt at man blot fortsætter med at anvende arealet som om intet var hændt.
Det er ikke orden, at der nu blot henstiller gamle togvogne på arealet og at der udlejes to spor til en veteranklub der ikke har hjemme i Hundested.
Og det er ikke i orden med den unødigt kørsel igennem hele byen, med det meget lille antal passager til og fra Rørvigfærgen.

Det ser heller ikke ud til at der sker noget med den seneste tanke om et Arktisk Center.
Kommunen solgte nordmolen til havnen, tilsyneladende på vilkår så havnen kan gøre hvad den vil, som f.eks. ikke at indgå i et samarbejde om placering og etablering af et Arktisk Center.

Der er som om byrådet blot læner sig op ad havnens succes og mener at alt i orden. Men er det i orden, at det går godt for den del af byen der styres af ildsjæle, medens resten af byen blot ligger og sygner hen?

Nej, det er på høje tid at der udarbejdes planer for et fremtidigt Hundested, kan byrådet ikke selv, eller mangler det visioner for Hundested, så må der professionelle med forstand på byudvikling på banen.

Man kan vist godt konkludere at visionerne ikke fejlede noget men at der intet er sket.

Udviklingen siden 2008 er eksploderet for havnens vedkommende, medens byen stadig lider under, at Lokalbanen åbenbart ikke har noget fornuftigt at bruge sporarealet på en til udrangerede togvogne og en ikke ubetydelig mængde ukrudt.

Det kan altså ikke længere være et spørgsmål om, at lokalbanen ikke har planer om at afhænde arealet, det må simpelthen være et krav fra kommunen, så man kan komme gang med visionerne som i dag mål være større, og mulighederne for at løse dem endnu bedre.

Jeg har fundet kommunens helhedsplan fra 2008 og tilladt mig at klippe lidt.

Halsnæs Kommune ønsker at forskønne området ved stationen, således at ankomsten til byen med tog bliver attraktiv. Derudover er der et ønske om at binde byen bedre sammen på tværs af banen.

Stationsområdet er bundet sammen med Nørregade gennem mange stikveje, hvoraf Jernbanegade er den bredeste. Den fungerer som Bygade og udgør en vigtig visuel forbindelse fra stationen ned til havnen.

En af visionerne i helhedsplanen er at skabe forbindelser i bymidten. For at binde det østlige villakvarter bedre sammen med bymidten, stilles der forslag om, at der etableres en gangbro over banearealet. Nødvendigheden af en forbindelse over banen aktualiseres af ønsket om at anvende værkstedsbygningerne på den østlige side af banen til andet formål.

Hovedstadens Lokalbaner har ikke aktuelle planer om at afhænde rangerarealerne. Skulle det blive aktuelt at by udvikle arealerne, vil det yderligere øge behovet for en forbindelse over banen.

Stationen er en af livsnerverne i byen og det første man oplever ved ankomsten til byen med tog. Stationsforpladsen kan forskønnes ved hjælp af ændret belægning, belysning og grønne elementer, så det bliver et indbydende opholdssted og et område som inspirerer til et besøg i byen.

Allerede i 2008 talte man altså om at forskønne stations og baneområdet, og da Lokalbanen ikke havde aktuelle planer om at afhænde rangerarealet, vil man etablere en gangbro.
Der tales også om at man ønsker ”at anvende værkstedsbygningerne til andet formål”.


Tillykke til Aldi med Sjællands største Aldi butik.


Tillykke med en pæn bygning som er en flot erstatning for den bygning der var der før.
Der er sørget for mange parkeringspladser som er omkranset af et anlæg med buske, og der er en bred passage fra Kajgaden til Strandveje, det sidste skulle være med til at binde havn og by bedre sammen.
Det udsagn har man efterhånden hørt mange gange, men hvad er der at binde sammen, i hvert fald er Nørregade som handelsgade kun et levn.


Man kan undre sig over at Aldi butikken i Frederiksværk blev lukker, og endnu mere over at Meny i Nordcentret er lukket.
Hvad er årsagen til at Hundested med et indbyggerantal halvt så stort som Frederiksværk, i sin tid fik Danmarks største Fakta butik, og nu har fået Sjællands største Aldi, samtidig med at Meny ser ud til at klare sig glimrende, og det selv om vi også har en Netto forretning og en Rema 1000 i byen.


Man behøver til gengæld ikke at undre sig over, at mange af de butikker der har været i Hundested i mange år, ikke er der længere. Det skyldes i høj grad, at man i diverse supermarkeder og discountbutikker kan købe alt fra knappenåle over små el artikler til cykler, dermed er grundlaget for specialbutikker væk, dertil kommer at fokus samtidig er flyttet værk fra selve byen til havnen.

Man kan så filosofere over hvordan det var gået byens handlende hvis havnen ikke var blevet den succes den er, var butikkerne blevet lukket alligevel, eller var der lukket flere.
Til gengæld behøver man ikke at bruge mange filosofiske tanker på om havnens succes som helhed er til gavn for Hundested, for det er den.
Noget andet afgørende er også, at der ikke er sket nogen udvikling i selve Hundested by de seneste 20 år. Efter det fejlslagne færgeeventyr har kommunen været ude med planer om et Thulecenter i den gamle Hundested motor fabrik, og der har været planer fremme om et Arktisk center, men ingen af planerne er, som sædvanlig fristen man til at sige, blevet til noget.

Man har derpå overladt initiativet til Hundested Havn, ja man har endda solgt nordmolen til havnen uden at stille nogen form for krav eller betingelser, og havnen har forstået at udnytte sine muligheder.

Ser man på at, Nørregade ligger indeklemt mellem en ekspanderende havn og et mere og mere overflødigt baneareal, som bliver brugt til udrangerede togvogne, så er det naturligt at Nørregades dage som handelsga­de er slut.
Måske var det en god ide hvis Nørregades Restauranter, cafeer og Pizzeriaer samledes i en sammenslutning for at promoverede sig på, at man kan nyde sin mad, øl eller kaffe i fred og ro, hvis havnens mylder bliver for meget for en tid, en sammenslutningen noget i lighed med den de mindre havnebutikkers Havnestriben.
 
Hvor længe vil man i kommunen blot se på, at banen gør med banearealet som det passer den, i stedet for at sørge for at få ændret det åbenlyse spild af arealer, som kunne anvendes til bebyggelser med erhverv,  butikker, og parkering, som samlet ville gavne byen og give mere liv.

Det er uforskammet, at der bliver henstillet gamle togvogne, nogle tildækket med reklame presenninger, midt i en by. Det er uforståeligt at man fastholder en transport af et lille antal passagerer til Rørvig færgen, via en bane der deler byen op, og skærer sig gennem byen med tre overkørsler med bomme og signaler.
De passagerer må jo være de dyreste togpassagerer i Danmark, der må dog kunne findes en anden og mindre generende transportløsning for dem.

Mit nytårsønske er, at der i årets løb bliver noget ud af de tanker der har været om et Arktisk center og om, at få Knud Rasmussen skib Kivioq til Hundested. Desværre skræmmer fortiden, hvor flere fornuftige planer ikke er blevet til noget.


Jeg vil ønske alle et rigtig godt nytår.

Richardt Rolsted.     

Ansvaret for Hundested bys udvikling ligger i Frederiksværk, medens initiativerne forgår i Hundested havn.


Det er efterhånden nogen tid siden, at jeg har givet mit besyv med, angående forhold i Hundested.


Der er jo heller ikke sket noget særligt, og det selv om der både har været talt om Arktisk Center, som nogle påstår stadig er en mulighed, og der har været talt om at Knud Rasmussens skib Kivioq, der med base i Hundested skulle sejle med turister.

Det er ganske vidst ikke nogen overraskelse at der ikke sker noget, for der har igennem tiden været talt om mange tiltag der kunne gøre et besøg i Hundested mere attraktiv, men de er heller ikke blevet til noget.

Nu læser man så i avisen, at havnen har flere projekter på bedding, og det fremgik på Hundested Havns generalforsamling at man ønsker flere Krydstogtskibe til Hundested, der er kun et enkelt anløb i 2020.

Havnen er på vej med en visions- og strategiplan, der skal være plads til boliger, oplevelsescenter og hotel, ud over de eksisterende aktiviteter. Et af punkterne i planen er, at det kan blive tale om betalingsparkering.

Hvis man med oplevelsescenter mener det omtalte Arktiske Center, er der tale om en kovending, man ville ikke engang tale om en evt. placering af et sådant, da forslaget var fremme for et par år siden, men måske har man indset at det vil give Hundested et bedre løft end Krydstogtskibe.


Et center kan besøges hele året, medens krydstogtskibe kun kan ses om sommeren, så længe man syntes det er interessant.
Ud over afgiften til havne for at ligge ved kajen, er de nok rimelig begrænset hvad passagerer fra et eller to skibe om året ligger i havnens forretninger, og byen kan jo ikke byde på noget  


Når man læser om planerne kunne det næsten lyde som om det var planer byrådet havde fremlagt, men det er det desværre ikke.
Halsnæs byråd har helt overladt alt initiativ til Hundested Havn, hvilket er godt for havnen, men knapt så godt for byen Hundested.


Til gengæld skorter det jo ikke på initiativer når det gælder Frederiksværk by, her sker der den ene fornyelse eller forbedring efter den anden, til stor gavn for Frederiksværk by.
23.09.2019

Udvikling og afvikling.


Det er glædeligt at se alt det der sker i Frederiksværk. Jeg tænker her på renoveringen af Allé gade, af stationsarealet, af krudtværksområdet og Nordtorvet, og nu kommer turen så til projekt Vandkraft og Byliv, de to sidste projekter et led i ”Stålsat By”.
De tre af projekterne er endda ikke finansieret af Frederiksværk by, men af Lokalbanen og Regionen for Stationsarealets vedkommende og henholdsvis Realdania og A. P. Møller fonden hvad angår Kanalprojektet og krudtværks projektet.


Knap så glædeligt er det at se på afviklingen af Hundested hvor der nu kun er få forretninger tilbage, nogle frisører, ejendomsmæglere, beværtninger og pizzarier.

Hundested har, takket være en dygtig havneledelse, en dejlig havn hvor der er liv hele åre og var det ikke for den, var Hundested by død for længe siden.
I Havnen sker der noget hele sommeren, og selv om vinteren med to arbejdende værksteder, bryghuset, en tøjbutik, en guldsmed og en brilleforretning, er der mere liv end der er i selve Hundested by.    


I Halsnæs avis kan man i uge 43 læse om at Venstre stiller ændringsforslag til budgettet, man vil afsætte midler til ”et stort byudviklingsprojekt i Hundested, på linje med Stålsat by i Frederiksværk”.
Det er da positivt, men man må spørge hvorfor Venstre ikke afsatte penge til det formål medens de havde magten i byrådet, der har jo i årevis været brug for en gennemgribende plan for udvikling af Hundested, nu er det nødvendigt, blot for at bevarer Hundested by.


Byen ligger klemt mellem, på den ene side, en aktiv havn der tiltrækker selv forretninger der burde ligge i byens hovedgade, og på den anden side et baneareal af en størrelse der ikke svarer til den funktion banen har i dag. Ja man kan tale om en skændsel af en losseplads hvor byens borgere og turister skal se på gamle togvogne bunker af sveller mm. samt en masse ukrudt.


Faktisk skulle det ikke undre mig, at hvis man, ligesom i Frederiksværk, lavede en arkitektkonkurrence om hvordan Hundested kan komme til at se ud i fremtiden, så ville den endda indeholde en plan for nedlæg­gelse af banen til havnen, Danmarks dyreste banestykke set i forhold til antal af passagerer, som kun er til ulejlighed og ligger i vejen for byens udvikling og infrastruktur.   Hvad med fornuften?


I Halsnæs Avis i denne uge kan man læse, at byrådet har sat penge af til en plan for en helhedsløsning for Hundested, i lighed med projekt Stålsat By i Frederiksværk.
Endelig tænkte jeg, sker der noget fornuftigt angående Hundested.

Når man læser videre på de følgende sider, kommer man til en artikel om et nyt udspil om byggeriet på Nordmolen, som miljø- og planudvalget skal tage stilling til den 6. november.

Så er det jeg tænker, hvor er fornuften blevet af hvis det bliver godkendt?

Der er ingen mening i at bruge penge på at få undersøgt hvad der kan gøres for at gøre Hundested by mere attraktiv, hvis man først giver tilladelse til et så massivt projekt som helt vil forandre Hundested, for så har man allerede indskrænket mulighederne for at foretage det hårdt tiltrængte løft af Hundested by.

Læser man videre støder man på et læserbrev fra Torben Hedelund med titlen ”Nej tak til projektet på Nordmolen” hvor det fremgår at projektet overordnet ikke er anderledes en et der tidligere er sagt nej til.

Torben Hedelund skriver ”at der kan være mange grunde til, (
at det er fremsat) jeg kan bare ikke se dem.”

Der kan efter min mening kun være én grund til at man igen fremsender et så massivt projekt, nemlig den økonomiske.

Jeg håber at det igen bliver til et afslag.
Så kan man få tid til  at få sat gang i en plan for en helhedsløsning der har en chance for at tilgodese hele Hundested og ikke blot havnen som trods alt er en del af kommunen, ikke en selvstændig kommune.Richardt Rolsted.

Nej til byggeplanerne på Nordmolen.


Jeg syntes det var et godt og sagligt indlæg som Leif Normann Jeppesen havde i avisen i uge 50, og jeg kan kun støtte hans opfordring til at protestere mod byggeplanerne.


En del har med rette, sympati for havnens arbejde og dermed måske også for byggeplanerne.
Det er kun naturligt når man må konstatere at havnen, modsat politikerne, har gjort noget for at Hundested skal være ey attraktivt sted, men byggeplanerne gør ikke havnen mere attraktiv, snare tværtimod.


Det gælder altså om at gøre hvad man kan for at protestere mod planerne, og så opfordre politikerne til at komme i gang med, at få udarbejdet en helhedsplan der gavner både havnen og byen Hundested, og dermed hele Halsnæs.


Løftebrud eller manglende mod til at stå fast?


Når der nu skal udarbejdes en Lokalplan for Nordmole området, på baggrund af planer der ikke stemmer overens med, hvad der blev krævet da Nordmolen blev solgt, er det ligegyldigt om det skyldes løftebrud eller manglende mod.

Det er derimod tale om manglende politikker arrangement, og derfor har Hundested Havnen I/S hidtil været ene om alle initiativer i Hundested, til gavn for havnen, men ikke nødvendigvis for Hundested by.

Noget kunne tyde på at byrådet langt om længe trods alt er blevet klar over den situation, og derfor har sat penge af til udarbejdelse af en plan for en helhedsløsning for Hundested, i lighed med projekt Stålsat By i Frederiksværk. Det er et godt initiativ, men desværre lovligt sent, for nu kræver det noget ekstraordinært.


Det er på den baggrund ikke særligt hensigtsmæssigt at gå på kompromis med de oprindelige krav for Nordmole området.
En plan for en helhedsløsning kunne måske indeholde et forslag om et tilbagekøb af molen til brug for en opførelse af et Arktis oplevelses- og klimacenter, til gavn for ikke blot Hundested men hele Halsnæs, jeg kan kun være helt enig i, hvad Ulla Ross skrev i avisen i sidste uge.

Hvis ikke havnen havde været så aktiv som den har været, havde Hundested været helt død, endnu er det dog kun selve byen der har fået hjertestop, og kun en længe ventet hjælp fra politikerne i byrådet, kan give den nødvendige hjertemassage, ja måske skal der en hjertestarter til, så den kan få livet tilbage.


Hundested i sin helhed er et skønt område med spændende steder som bl.a. Kikhavn, Torup og Lynæs. Den har er en skøn natur med skove, strande og to havne, men selve byen har det ikke godt.

Mod vest er der havnen som hele sommeren summer af liv og glade dage, mod øst ligger der et baneterræn hvoraf størstedelen er totalt overflødigt, og derfor fyldt op med gamle togvogne med reklamepresenninger, samt diverse bunker af sveller og skinner, og ellers en masse ukrudt.

Det er en skamplet for byen, en by som oprindelig bestod af handelsgaden Nørregade, der i dag, ud over et supermarked og to discountbutikker, genbrugscentre og ejendomsmæglere, kun har få forretninger tilbage.

Efter mange års total planløshed er det på høje tid, at man nu via en helhedsløsning får gjort noget ved sagen, vel at mærke før man træffer flere uheldige beslutninger, som højst vil gavne havnens økonomi, men på sigt kan vise sig at vær til mere skade end gavn for havnen, men især for Hundested by.   Bragt i Halsnæs Avis i uge 49.

Hvad med rettidig omtanke?


Jeg syntes det er på høje tid, at politikerne i Halsnæs tager sig af hele kommunens udvikling, og ikke blot læner sig op ad det arbejde Hundested havn gør i Hundested. Set fra havnens side er det rart at de får fred til at udvikle havnen som de vil, og fra deres side opleves det sikkert også som at de derved gavner hele Hundested og dermed Halsnæs kommune.


Desværre kan man jo se, at når politikerne ikke er deres opgave bevidst og påtager sig et ansvar, så sker der udvikling i Frederiksværk by, medens Hundested by står i stampe fordi man åbenbart mener Hundested klarer sig selv via den aktive havns indsats.

Man kan ikke klandre havnen, den gør blot det den skal for at tjene havnens interesser, og dermed mener man sikkeert at det er til gavn for hele byen, det er desværre ikke tilfældet når man har et passivt byråd.


Nu heder det sig at man skal have udarbejdet en helhedsplan for Hundested, i lighed med planen for Frederiksværk ”Stålsat by”.
Hurra for det, det var på høje tid tænker man indtil det i næste øjeblik bliver oplyst, at man vil udarbejde en lokalplan for Nordmole området.

Så tænker man, ved de overhovedet hvad de gør, derved kan man komme til at blokere for tanker og ideer i en helhedsplan for Hundested.

Man kan ikke komme til anden konklusion end at det er hovedløst, eller også er formålet med en helhedsplan kun kommet på bane for at det skal se ud som om man endelig agter at gøre noget positivt.


En helhedsplan for Hundested kan også blive en meget kontroversiel plan, hvis den virkelig tager fat i helheden, for byen er jo splittet op i tre enheder.
En velfungerende havn, især i sommerhalvåret. En næsten total død bymidte, især om vinteren.
Og så et baneareal uden den funktion som det oprindeligt havde, især dengang færgen endnu sejlede, men også da der stadig kom gods med toget.


Ordet helhedsplan siger i sig selv, at man skal have en plan for helheden. Derfor er det selvsagt ikke klogt inden en helhedsplan, at udføre et projekt af den størrelse som byggeriet på nordmolen vil være, så har man jo stukket en kæp i hjulet for netop den plan som kunne blive til gavn for alle, både havnen, byen og dermed hele Halsnæs.

Lad nu for en gang skyld omtanke og fornuft få en chance, før det er for sent.


Stadig nej til byggeri på Nordmolen.


Ingen der har læst noget af det jeg har skrevet på denne side, kan være i tvivl om at jeg syntes Hundested Havn gør et glimrende arbejde.

Havde havnen, da de købte Nordmolen, vist vilje til at indgå i en dialog om placeringen af et kommende Arctisk Center, havde jeg også kunnet støtte de daværende byggeplanerne på Nordmolen, hvis de havde overholdt den lokalplan der gjaldt på det tidspunkt.


I dag har jeg netop underskrevet, underskriftindsamlingen mod byggeplanerne på Nordmolen.

Så længe kommunen ikke får gennemført en helhedsplan for Hundested, bør planerne ligge stille.
Det er på høje tid, at politikerne tager deres ansvar for Hundesteds fremtid alvorligt, inden det er helt for sent, hvis det da ikke allerede er det.


Byen er nær ved at uddø, derfor kan byggeplanerne på Nordmolen være det sidste stød til, at byen ikke er til at rede.


Jeg kan kun anbefale at så mange som muligt, går ind på
www.skrivunder.net og afgiver sin underskrift mod, byggeplanerne på Nordmolen.